TSME 2003
| propozície  | výsldeky |


CELOSLOVENSKÉ FINÁLE TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV

Cieľ súťaže:
rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí

0rganizátor súťaže:
- Ministerstvo školstva SR
- Slovenská spoločnosť elektronikov

Poriadateľ súťaže:
- Klub elektroniky NITRA

Riaditeľ súťaže:
- Filip Fronz

Komisár súťaže:
- Ing. Milan Kopča

Hlavný rozhodca:
- Peter Holúbek

Dátum súťaže:
- 17. - 18. máj 2003

Miesto:
- Stredné odborné učilište potravinárske Nitra, Cabajská 6 - sídlisko Čermáň, z autobusovej i železničnej stanice peši cca 10 minút cez most ponad železničnú trať

Súťažná kategória:
- TSME je súťažou žiakov ZŠ a reálnych gymnázií do kvinty

Podmienky účasti:
Súťaže sa môžu zúčastniť len najlepší dvaja z okresných, resp. oblastných kôl, ktorí si prinesú vlastný fungujúci výrobok z oblasti elektroniky s vlastnou technickou dokumentáciou (schéma zapojenia, stručný popis činnosti a tech.údaje).

Prihlášky:
Zasielajte spolu s výsledkovou listinou okresného(regionálneho) kola TSME na adresu SSE.


Súťažné disciplíny:

1.Technická súťaž
Odborná porota vyhodnotí v každej disciplíne poradie súťažiacich jednotlivcov.
Konečné umiestnenie v TSME je dané súčtom poradí z jednotlivých disciplín.
V prípadne rovnosti bodov rozhodne lepšie poradie v stavbe súťažného výrobku.

a) Odborný test
Každej súťažnej otázke bude priradená bodová hodnota. Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas odovzdania testu.

b) Stavba súťažného výrobku
Súťažiaci zhotovia elektronický výrobok z dodanej stavebnice, na základe schémy zapojenia. Hodnotí sa:
- funkčnosť
- kvalita spájkovania
- celkový vzhľad výrobku
- čas zhotovenia výrobku
pričom výrobky nefunkčné z viny súťažiaceho sa umiestnia až za všetkými funkčnými výrobkami. V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí v tejto disciplíne kvalita spájkovania. Problém nefunkčnosti jednoznačne rozhodne porota kontrolou odovzdaného výrobku. Výrobky nefunkčné, bez zavinenia súťažiaceho (napr. chybnou súčiastkou) sa hodnotia ako funkčné.
Oprava chybného výrobku po odovzdaní nie je prípustná. Organizátor určí časový limit na zhotovenie súťažného výrobku podľa jeho náročnosti.

2. Súťaž prinesených výrobkov.
Prinesené výrobky hodnotia všetci účastníci súťaže - anketa. Autori najlepších výrobkov budú obhajovať svoje práce. Obhajobu hodnotí porota.

Ocenenia:
Prví traja v technickej súťaži budú odmenení diplomom a vecnými cenami.
Najlepší piati majú možnosť zúčastniť sa so zľavou letného tá- bora talentovanej mládeže v elektronike (Huty, 29.6 - 12.7. 2003).


Časový plán:

Sobota 17.5.2003
8.30 - príchod, prezentácia a odovzdanie prineseného výrobku
10.30 - otvorenie súťaže
10.45 - odborný test
12.00 - obed
do 13.30 - odovzdanie anketových lístkov
13.45 - stavba výrobku
15.00 - beseda vedúcich krúžkov a organizátorov
18.00 - večera
19.00 - obhajoba najlepších výrobkov

Nedeľa 18.5.2003
8.00 - raňajky
9.00 - vyhlásenie výsledkov
10.00 - prehliadka mesta a návšteva Nitrianskeho hradu
13.00 - obed a odchod domov


Technicko - organizačné zabezpečenie :
Každý súťažiaci si prinesie základné náradie, spájkovačku, písacie potreby, hygienické potreby a prezuvky. Súťažný poplatok pre suťažiaceho je 300 SK.
Poriadateľ hradí cestovné súťažiacim a zabezpečuje ubytovanie a stravu pre riadne prihláseých učasíkov. Cestovné súťažiacim a pedagogickému dozoru zabezpečí vysielajúca organizácia.
V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení.

Informácie:
- tajomník SSE M.Kohút, 02/6224 3365, 0905/ 521989
- riaditeľ súťaže Filip Fronz

Adresa:
- SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
- tel: 02/6224 5138, fax 02/6246926, mail: skse@skse.sk


BEZPLATNE ZAŠLEME ELEKTRONICKÉ STAVEBNICE - každej organizácii, ktorá pripraví okresné al. oblastné kolo TSME podľa jej propozícií do 10.mája 2003 a zaručí účasť jeho výhercov na celoslovenskom finále v Nitre. (...celý dokument...)