Lego Dacta 2003


8. ročníka medzinárodnej súťaže mládeže v programovaní modelov LEGO DACTA

Cieľ súťaže:
Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

Vyhlasovateľ súťaže:
- Ministerstvo školstva SR
- Slovenská spoločnosť elektronikov
- Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
- EDUXE Bratislava

0rganizátor súťaže:
- Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica

Organizačný výbor:
- Mgr. Ivan Bogdan, Mgr. Peter Cehelský, RNDr. Peter Cvik, CSc., Ing. Miro Kohút, Mgr. Pavel Petrovič, Mgr. Slačka Stanislav

Riaditeľ súťaže:
- Mgr. Slačka Stanislav

Porota:
- PaedDr. Roman Baranovič, Zdeněk Kober, Mgr. Pavel Petrovič, RnDr. Peter Tomcsányi

Dátum súťaže:
- 22. - 24. máj 2003

Miesto:
- Školské výpočtové stredisko Tajovského 25, Banská Bystrica

Súťažné kategórie:
I. LEGO DACTA 4,5 V
II. LEGO DACTA 9 V - Ctrlab
III.LEGO DACTA 9 V - RoboLab
IV. ROBO CUP - futbal robotov Robo Lab s infračervenou loptou (pravidlá).
    a. Futbal "Jeden na jedného" (Soccer 1-on-1)
    b. Tanec (Dance)

Víťazné družstvá v kategóriach RoboCup postupujú na 7. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov v Taliansku RoboCup 2003, Padova 2. - 11. júl 2003.(www.robocup2003.org)


V kategóriach I. - III. sa budú vyhodnocovať tieto disciplíny:
1. stavba a softvérová realizácia a prezentácia zadanej úlohy
2. prezentácia vlastného modelu
3. odborný test

1. Súťažné družstvá zhotovia zadaný model z vlastnej stavebnice a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy.
Hodnotí sa: - prezentácia
                  - funkčnosť
                  - efektívnosť programu
                  - odolnosť voči chybe obsluhy
                  - užívateľský komfort
                  - dizajn

- Nefunkčné modely sa umiestnia až za všetkými funkčnými.
- V prípade rovnakého hodnotenia o konečnom poradí v tejto disciplíne rozhodne čas vyriešenia úlohy.
- Časový limit na vyriešenie zadanej úlohy určí odborná porota.

2. Prinesené modely hodnotí porota podľa kritérií v úlohe 1, s ohľadom na náročnosť a kreativitu súťažného družstva.

3. Odborný test pozostáva zo všeobecných znalostí z oblasti techniky, základov automatizácie a kybernetizácie technologických procesov - učiva ZŠ.
- Ku každej súťažnej otázke bude priradená bodová hodnota.
- Poradie súťažiacich sa určí súčtom získaných bodov.
- V prípade rovnosti bodov rozhoduje kratší čas odovzdania testu.
- Odborná porota vyhodnotí v každej disciplíne poradie súťažiacich družstiev.
- Konečné umiestnenie je dané súčtom poradí z jednotlivých disciplín.
- V prípadne rovnosti bodov rozhodne lepšie umiestnenie v riešení 1. súťažnej disciplíny.


Podmienky účasti:
1. zaslanie prihlášky do do 15. apríla 2003 na adresu: SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, al. e-mail: skse@skse.sk, fax: 02/6224 69 26
2. školu, resp. organizáciu, môže reprezentovať v každej kategórii najviac jedno družstvo zložené zo žiakov ZŠ alebo reálneho gymnázia do kvinty

Ocenenie súťažiacich:
Víťazné družstvo každej kategórie bude odmenené diplomom a vecnými cenami a má možnosť zúčastniť sa na letnom sústredení talentovanej mládeže v elektronike v Hutách na Liptove (28.6. - 12.7.2003).


Časový harmonogram podujatia:

Štvrtok 22.5.2003
do 12:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie pre družstvá na RoboCup
12:00 - obed
13:00 - otvorenie súťaže 13:30 - RoboCup
18:00 - večera
19:00 - prezentácia vlastného modelu
21:00 - zasadnutie org. výboru a poroty

Piatok 23.5.2003
6:30 - budíček
7:00 - raňajky
8:00 - odborný test
8:30 - stavba a softvérová realizácia úlohy. Seminár Lego Dacta pre ped. sprievod
13:00 - obed.Práca poroty
15:00 - prezentácia vlastného modelu
19:00 - večera
20:00 - prezentácie firiem

Sobota 24.5.2003
6:30 - budíček
7:00 - raňajky
8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov. Odchod účastníkov súťaže.


Technicko - organizačné zabezpečenie :
- Poriadateľ zabezpečuje ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (počítače) pre riadne prihlásených účastníkov.
- Každé družstvo si prinesie jednu stavebnicu pre riešenie zadanej úlohy a navyše vlastný zhotovený model so softvérom pre prezentáciu. Tiež písacie potreby, hygienické potreby a prezuvky.
- Súťažný poplatok pre dvojčlenné družstvo sprevádzané jedným dospelým je 500 SK.
- V prípade, že poriadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil.
- Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení.