RoboCup 2012 - Registrácia
| Propozície  | Registrovaní  | Obsadenie kategórií  | Obsadenie tímov  | Registrácia  |   Propositions  |

Propozicie_RoboCup_2012.doc
Propozicie_RoboCup_2012.odt
Propozicie_RoboCup_2012.pdf
Propozicie_RoboCup_2012_eng.doc


English version

Ministerstvo školstva SR

CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Slovenská spoločnosť elektronikovCELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

v stavbe a programovaní robotov

pre základné a stredné školy

RoboCup 2012


S a b i n o v

22. – 24. marec 2012

P R O P O Z Í C I E

17. ročníka celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy

Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.


Vyhlasovateľ súťaže:
Ministerstvo školstva SR
Slovenská spoločnosť elektronikov
Robotika SK

Organizátor súťaže:
Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov

Riaditeľ súťaže:
Mgr. Peter Hužvár

Organizačný výbor:
Mgr.Peter Cehelský, Ing.Miro Kohút, RNDr.Ján Mintál, Matej Mézeš, Ing.Terézia Vargovčíková

Predseda poroty:
Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

Dátum súťaže:
22.– 24. marec 2012

Miesto:
Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Súťažné kategórie:
Konštrukcia:

1. Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému

RoboCup Junior:

2. Futbal s elektronickou loptou
3. Záchranár
4. Tanec robotov


V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy.

Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou..

Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov.


V kategóriách Konštrukcia i RoboCup sa môžu zúčastniť súťaže žiaci ZŠ alebo SŠ (reálne gymnáziá do kvinty) a vyhodnocovať sa budú zvlášť ZŠ a zvlášť SŠ. Treba si len uvedomiť, že pri prípadnom postupe na svetovú súťaž nemôžu byť členmi družstva žiaci nad 18 rokov (jún 2012) v súlade s medzinárodnými pravidlami (www.robocup.org),.


Kategórie RoboCup Junior sa budú hrať podľa medzinírodných pravidiel (www.robocup.org) s prípadnými obmedzeniami, najmä časovými - zápasy v kategórii futbal budú 2 x 5 minút.


Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup postupujú na 16. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2012, ktoré sa uskutočnia v  Mexico City, v hlavnom meste Mexika v dňoch 18. – 24. júna 2012 - www.robocup.org, resp. www.robocup2012.org.
Časový plán:

Štvrtok 22. 3.2012
do 12:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie
12:00 - obed
13:00 - slávnostné otvorenie súťaže
14.00 - stavba a softvérová realizácia úlohy
18.00 - večera
19:00 - prezentácia riešenej úlohy
19.30 - odborný program

Piatok 23. 3. 2012
6:30 - budíček
7:00 - raňajky
8:00 - futbal robotov Soccer A
10:00 - futbal robotov Soccer B, Záchranár
13:00 - obed
14:00 - Záchranár a Tanec robotov
18:00 – večera
20.00 – finálové zápasy a prezentácie

Sobota 24.3.2012
6:30 - budíček
7:00 - raňajky
8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov
10:00 - odchod účastníkov súťaže


O prípadnej zmene programu budú všetci zainteresovaní včas oboznámení.


Podmienky účasti:

Prihlásiť sa možno formou registrácie na.www.skse.sk

Štartovné pre družstvo v každej kategórii je 0,- €..

Poplatok za každú zúčastnenú osobu je 28 € (strava a ubytovanie), treba uhradiť na účet SSE – UniCredit Bank, číslo účtu 6601031002 /1111, ako variabilný symbol uveďte PSČ školy.Technicko - organizačné zabezpečenie :


V záujme ďalšieho rozvoja robotizácie a programátorských zručností detí a mládeže je podmienkou účasti v súťaži súhlas s publikovaním faktografického materiálu, konštrukčných detailov modelov a zostavených programov pre riadenie súťažných modelov


Každé družstvo si prinesie stavebnicu pre riešenie zadanej úlohy, resp. vlastného robota na RoboCup.


Z ľubovoľnej školy sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. V každom družstve môže byť ľubovoľný počet žiakov.

Družstvo môže súťažiť aj vo viacerých kategóriách. Nesmie však obmedziť časový harmonogram súčaže.


Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení. Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (pc, ihriská) pre riadne prihlásených účastníkov.


V cene poplatku sú zahrnuté výdavky na stravu a ubytovanie. Cestovné si hradia účastníci sami. Ostatné výdavky hradí SSE.


Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil. Usporiadateľ nezodpovedá za techniku súťažiacich.