RoboCup 2017

Propozicie RoboCup 2017.docx
Propozicie RoboCup 2017.odt
Propozicie RoboCup 2017.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Centrum vedecko - technických informácií SR

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha MARTIN

Slovenská spoločnosť elektronikov

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1145.jpgCELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

v stavbe a programovaní  robotov

pre základné a stredné školy

 

 R o b o C u p    2 0 1 7

M a r t i n

6. – 8. apríl 2017

http://www.martin.sk/assets/Image.ashx?id_org=700031&id_obrazky=1066&datum=3%2E12%2E2014+9%3A28%3A20

P R O P O Z Í C I E

22. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov

pre základné a stredné školy

 

 Cieľ súťaže: rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

 

Vyhlasovateľ súťaže:                   Ministerstvo školstva, vedy a výskumu  SR

Centrum vedecko - technických informácií SR

Usporiadateľ súťaže:         Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin

                                                Malá hora 3, 036 01 Martin

Organizátor súťaže:           Slovenská spoločnosť elektronikov        , Robotika SK

                                                Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin

Organizačný výbor:            Mgr. Darina Súderová, RNDr.Alica Karkušová, PaedDr. Tomáš Dudík, Mgr. Stanislav Slačka

Riaditeľ súťaže:                   Miro Kohút,  (0905 521 989)

Predseda poroty:                Mgr. Pavel Petrovič, PhD. (0915 772 685)

Dátum súťaže:                     6. – 8. apríl 2017

Súťažné kategórie:      Konštrukcia

1.   Konštrukcia robota z prinesenej stavebnice na zadanú tému

2.   Robotická ruka

RoboCup Junior:

1.   Futbal - Open League s oranžovou loptou

2.   Futbal  -  Light weight s elektronickou loptou

3.   Záchranár po čiare - Rescue Line

4.   Záchranár v bludisku - Rescue Maze

5.   Záchranár - CoSpace Rescue - iba simulovaná verzia

6.   Tanec robotov - Dance       

Vo všetkých kategóriách, t. j. Konštrukcia, Robotická ruka i RoboCup sa môžu zúčastniť súťaže žiaci základných škôl i stredných škôl.

V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia na mieste podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice (typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia) a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej  úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou.  

V kategórii Robotická ruka súťažiaci postavia a naprogramujú robota tak, aby splnil požiadavky zadanej úlohy. S ňou bude dodaný i hodnotiaci systém.


V kategóriách RoboCup môžu byť súťažiaci žiaci ZŠ alebo SŠ a vyhodnocovať sa budú v kategóriách podľa medzinárodných pravidiel:

·        Primary: skupiny, kde všetci členovia majú do 14 rokov vrátane, (hraničný dátum je 30. jún, od 1. júla už secondary)

·        Secondary: od 14 rokov do 19 rokov vrátane (horný hraničný dátum je 30.jún). Členmi družstva môžu byť študenti do 19 rokov vrátane. Člen nad 19 rokov nie je dovolený (hranica je jún 2017) v súlade s medzinárodnými pravidlami.

     Pravidlá týchto kategórií sú identické s medzinárodnými pravidlami (rcj.robocup.org), zápasy v kategórii futbal – 2 x 5 minút.

 

 

Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup  postúpia na  20. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2017, ktoré sa uskutočnia v Nagoya, Japonsko, v dňoch 27.  – 31. júla 2017 - www.robocup2017.org.

 

Časový  plán:

Štvrtok  6. 4. 2017

                                       do 12:00 - príchod, prezentácia, ubytovanie

12:00 - obed

13:00 – Otvorenie súťaže

          13.30 – Konštrukcia, Robotická ruka

18.30 - večera

                                      19:00 - prezentácia riešených úloh

                                      19.30 – odborný program

 

Piatok 7. 4. 2017           6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - futbal robotov Soccer A, Rescue

10:00 - futbal robotov Soccer B, Rescue

13:00 - obed

14:00         - Dance, Rescue, Soccer

18:00 - večera

20.00 - finálové zápasy a prezentácie

 

Sobota 8. 4. 2017         6:30 - budíček

  7:00 - raňajky

  8:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

10:00 - odchod účastníkov súťaže

 

O prípadnej zmene programu budú všetci zainteresovaní včas oboznámení.

 

Podmienky účasti:

Prihlásiť sa možno formou registrácie na www.skse.sk

Štartovné pre družstvo v každej kategórii je 0,- €.

Poplatok za každú zúčastnenú osobu je  39 €  (strava, ubytovanie, etc.), treba uhradiť na účet SSE – UniCredit Bank, číslo účtu 6601031002 /1111, ako variabilný symbol uveďte PSČ školy.

 

Technicko - organizačné zabezpečenie :

 

V záujme ďalšieho rozvoja robotizácie a programátorských zručností detí a mládeže je podmienkou účasti v súťaži súhlas s publikovaním faktografického materiálu, konštrukčných detailov modelov a zostavených programov pre riadenie súťažných modelov. Súťažiaci zároveň súhlasia s tým, že oni, resp. ich roboty budú fotografované alebo zaznamenávané a tento materiál môže byť použitý na technické vedecké a prezentačné účely

 

Každé družstvo si prinesie stavebnicu a PC pre riešenie zadanej úlohy, resp. vlastného robota na RoboCup a prezúvky do školských priestorov.

Z ľubovoľnej školy sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. V každom družstve môže byť ľubovoľný  počet žiakov. Družstvo  môže súťažiť aj vo viacerých kategóriách.

 

Celá súťaž prebehne v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Malá hora 3, 036 01 Martin (www.gymmt.sk),  kde bude zabezpečená a podávaná strava (obedy a večere) a kde budú prebiehať všetky súťaže ako i prezentácia, otvorenie súťaže i slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Ubytovanie je zabezpečené pre riadne prihlásených účastníkov na internáte Spojenej školy, Červenej armády 25, Martin, kde budú podávané i raňajky.

Organizačný výbor si vyhradzuje možnosť aktualizovať časový plán, o čom budú súťažiaci oboznámení. Usporiadateľ  zabezpečuje  ubytovanie, stravu, priestory a technické vybavenie (ihriská) pre  riadne prihlásených účastníkov. Registrovať sa môžete do 30. marca 2017 do 24:00 hod. – skse@skse.sk

V cene poplatku  sú zahrnuté výdavky na stravu a ubytovanie a všetky poplatky súvisiace s organizáciou súťaže

Cestovné si hradia účastníci sami. Ostatné výdavky hradí SSE.

Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z nedisciplinovanosti, nedodržania propozícií a pokynov usporiadateľa, hradí ich ten, kto ich zapríčinil. Usporiadateľ nezodpovedá za techniku ani osobné veci súťažiacich.